бажаруу bacaruu

Түркчө: başarı
    -ысым
  1. Кандайдыр бир иште жетилген максат, ийгиликтүү натыйжа: Орустар Насредин Апендинин акылдуу пыкраларын шылдың толгон анекдотторго айландырып кыргыздарды «апенди» сөзүнүн тептетир маанисине көндүрүүнү бажарды.

-Ачыктама

Тилекке каршы «бажаруу» англисче success/орусча успех түшүнүгүнүн түздөн түз эквиваленти болгону менен казак-кыргызда бул маанини белгилеш үчүн башка ыңгайсыз конструкцияалар колдонуп калган. Мисалы:

1) (удача) табыш
добиться успеха → табышка жетүү
добиться успеха в соревновании → жарышта табышка кол жеткизүү
поиски увенчались успехом → изденүүлөр табыш менен аяктады
успехи науки → илимдин жетишкендиги
2) жетиштик;
ученик сделал большие успехи → окуучу үлкөн жетишкендиктер менен жабагын үлгүрдү

Орустар Насредин Апендинин акылдуу пыкраларын шылдың толгон анекдотторго айландырып кыргыздарды «апенди» сөзүнүн тептетир маанисине көндүрүүнү бажарды.

«бажаруу» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө